Diễn đàn đồ gỗ

Diễn đàn đồ gỗ

Tim hiểu về gỗ

Phân biệt và nhận dạng các loại gỗ

Chủ đề
325
Bài viết
504
Chủ đề
325
Bài viết
504

Rao vặt Linh Tinh

Chủ đề
952
Bài viết
29,431
Chủ đề
952
Bài viết
29,431

Gỗ Mun

Chủ đề
81
Bài viết
86
Chủ đề
81
Bài viết
86

Gỗ Hương

Chủ đề
508
Bài viết
776
Chủ đề
508
Bài viết
776

Gỗ Căm Xe

Chủ đề
107
Bài viết
145
Chủ đề
107
Bài viết
145

Gỗ Thông

Chủ đề
5
Bài viết
26
Chủ đề
5
Bài viết
26

Gỗ Sồi

Chủ đề
114
Bài viết
156
Chủ đề
114
Bài viết
156

Gỗ Gõ

Chủ đề
100
Bài viết
101
Chủ đề
100
Bài viết
101

Gỗ Trắc

Chủ đề
91
Bài viết
107
Chủ đề
91
Bài viết
107

Gỗ Sao

Chủ đề
99
Bài viết
99
Chủ đề
99
Bài viết
99

Gỗ Gụ

Chủ đề
106
Bài viết
106
Chủ đề
106
Bài viết
106

Gỗ Sưa

Chủ đề
100
Bài viết
100
Chủ đề
100
Bài viết
100

Gỗ Lim

Chủ đề
103
Bài viết
106
Chủ đề
103
Bài viết
106

Gỗ Hồng Đào

Chủ đề
99
Bài viết
100
Chủ đề
99
Bài viết
100

Gỗ Muồng Đen

Chủ đề
94
Bài viết
95
Chủ đề
94
Bài viết
95

Gỗ Mít

Chủ đề
101
Bài viết
101
Chủ đề
101
Bài viết
101

Gỗ Thùy Tùng

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Gỗ Bách Xanh

Chủ đề
20
Bài viết
24
Chủ đề
20
Bài viết
24

Gỗ Xoan Đào

Chủ đề
99
Bài viết
99
Chủ đề
99
Bài viết
99

Gỗ Óc Chó

Chủ đề
99
Bài viết
99
Chủ đề
99
Bài viết
99

Gỗ Dẻ Gai

Chủ đề
99
Bài viết
99
Chủ đề
99
Bài viết
99

Gỗ Sến

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Gỗ Tần Bì

Chủ đề
1
Bài viết
22
Chủ đề
1
Bài viết
22

Gỗ Anh Đào

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Gỗ Dương

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Gỗ Trăn

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Gỗ Dái Ngựa

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Gỗ Thích

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Gỗ Trai

Chủ đề
102
Bài viết
109
Chủ đề
102
Bài viết
109

Gỗ Cà Te

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Gỗ Tròn

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Gỗ Keo

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Gỗ Me Tây

Chủ đề
1
Bài viết
22
Chủ đề
1
Bài viết
22

Gỗ Nghiến

Chủ đề
99
Bài viết
99
Chủ đề
99
Bài viết
99

Gỗ Đổi Màu

Chủ đề
99
Bài viết
99
Chủ đề
99
Bài viết
99

Gỗ Xá Xị

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Gỗ Dâu

Chủ đề
88
Bài viết
88
Chủ đề
88
Bài viết
88

Gỗ Giả Tỵ

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Gỗ PơMu

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Gỗ Cà Chít

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Gỗ Sơn Huyết

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Gỗ Kền kền

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Gỗ Bằng Lăng

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Gỗ Cao su

Chủ đề
199
Bài viết
213
Chủ đề
199
Bài viết
213

Gỗ Tràm

Chủ đề
86
Bài viết
86
Chủ đề
86
Bài viết
86

Gỗ Dổi

Chủ đề
91
Bài viết
91
Chủ đề
91
Bài viết
91

Gỗ Liễu

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Lũa Ngọc Am

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Nu Kháo

Chủ đề
92
Bài viết
92
Chủ đề
92
Bài viết
92

Nhà Gỗ

Chủ đề
94
Bài viết
101
Chủ đề
94
Bài viết
101