3 cục trắc đặt tịt

3 cục trắc đặt tịt như hình dài 120_130 . Rộng 20_22 nặng 151kg

Bạn cũng có thể thích