BỘ CUỐN THƯ CÂU ĐỐI bằng Gỗ MÍT

BỘ CUỐN THƯ CÂU ĐỐI bằng Gỗ MÍT đẹp làm kỹ đã hoàn thiện Sơn Thiếp. kích thước cuốn thư = 176cm x 8
kích thước cuốn thư = 176cm x 81cm dầy 3cm
kích thước câu đối = 176cm x 23cm dầy 3cm
Bạn cũng có thể thích