CỤ DI LẶC HOAN HỈ • Gỗ TRẮC ĐỎ ĐEN

CỤ DI LẶC HOAN HỈ • Gỗ TRẮC ĐỎ ĐEN, vân đẹp , đặc tịt • KT: 13/20/18cm

Bạn cũng có thể thích