cục nu lũa nghiến loằn ngoằn

Có cục nu lũa nghiến loằn ngoằn mà chụp đo với cân mất nửa tiếng. Em đã ghi chi tiết trên ảnh.

Bạn cũng có thể thích