Di lạc mun sừng khánh hoà xanh đen

Di lạc mun sừng khánh hoà xanh đen.
Hàng làm kỹ, kèm kỷ.

Bạn cũng có thể thích