Đôn gỗ hương đá nguyên khối

Đôn gỗ hương đá nguyên khối
Cao 40. Mặt chỗ lớn nhất 45x35cm.

Bạn cũng có thể thích