Đôn “ Trắc” bầy đồ tại ban trà

Đôn “ Trắc” bầy đồ tại ban trà! Hàng chuẩn Trắc ta! Sài đền 100% ( 2 chiếc) hàng mộc!

Bạn cũng có thể thích