Gỗ Sưa Trắng

  Lá cây sưa trắng đối xứng nhau.

Lá cây sưa trắng và quả khi cây đã trưởng thành

Cây sưa trắng nhỏ

Lá cây sưa trắng đối xứng

Cây sưa trắng nhỏ

Lá cây sưa đỏ so le nhau.

Lá cây sưa đỏ so le và quả

Phân biệt về màu sắc thân cây và quả

Khi trưởng thành thân cây sưa đỏ mốc, sù xì và quả chùm còn cây sưa trắng thân xanh, nhẵn, quả đơn.

Cấy sưa đỏ và sưa trắng tại công viên Bách Thảo

Thân cây sưa đỏ

Thân cây sưa trắng

Kết luận: Có thể phân biệt sưa đỏ và sưa trắng bằng hình thức bên ngoài, cây sưa đỏ là so le, thân mốc, sù xì và quả chùm còn cây sưa trắng lá đối xứng, thân xanh, nhẵn, quả đơn. Ngoài ra còn có 1 cách đó là đốt hạt sưa. Hạt sưa đỏ khi đốt có mùi thối nồng nạc nên còn gọi là quả thối, còn hạt sưa trắng khi đốt không có mùi này.

Bạn cũng có thể thích