Gốc hương ôm đá nặng tâm 5 tạ

Gốc hương ôm đá nặng tâm 5 tạ, cao 130 ngang 170

Bạn cũng có thể thích