gốc lũa mun sừng trên 100 năm

gốc lũa mun sừng trên 100 năm

 

Bạn cũng có thể thích