GỐC NU XÁ XỊ ĐỎ

GỐC NU XÁ XỊ ĐỎ
(MS X301) GỐC NU XÁ XỊ ĐỎ
GỐC NU XÁ XỊ ĐỎ RẤT ĐẸP -NU NHIỀU GỖ ĐẶC KỊT GIÀ ĐANH KO THỦNG NỨT -ĐĂC BIỆT RẤT THƠM -THÍCH HỢP ĐỤC TƯỢNG DI LẶC NGŨ PHÚC
-KT CAO 110 NGANG 130 S 50 GỐC TO VÀ RẤT NẶNG

Bạn cũng có thể thích