nguyên một khối lũa nhai bách già đanh

báo
56-29-40
Một tác phẩm nghệ thuật quá hoàn hảo
Hàng liền khối, nguyên một khối lũa nhai bách già đanh.
Vào tay nghệ nhân quả có khác!
Hàng dành cho người nhanh tay!

Bạn cũng có thể thích