ĐỘNG CƠ HỘP SỐ ROSSI | Diễn đàn đồ gỗ

ĐỘNG CƠ HỘP SỐ ROSSI

#1

ĐỘNG CƠ HỘP SỐ ROSSI
Công ty CHÂU THIÊN CHÍ là Đại Diện của Hãng ROSSI Của ITALY Tại Việt Nam bao gồm các loại Động cơ Hộp số như : Động cơ Rossi, Động cơ giảm tốc Rossi, Hộp số Rossi, Hộp giảm tốc Rossi, Hộp số bánh răng Rossi, Động cơ bánh răng Rossi, Động cơ điện Rossi, Động cơ Hộp số Rossi, Gearbox Rossi, Gearmotor Rossi, Hộp số Hành tinh Rossi, Hộp số trục vít Rossi
Hiện Nay Rossi là Loại Động cơ Hộp số không thể thiếu trên thị trường dành cho các ngành công nghiệp sản xuất nặng trên toàn thế giới như :
- NGHÀNH CÔNG NGHIỆP KIM LOẠI
- CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC, MỎ ĐÁ VÀ CỐT LIỆU
- THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
- CÁC NGÀNH HÀNG HẢI, NGOÀI KHƠI VÀ BIỂN CẢNG
- CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ
- SỬ LÝ NƯỚC VÀ RÁC THẢI
- CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT VÀ DẦU KHÍ
- GIA CÔNG NHỰA VÀ CÔNG SU
- SỬ LÝ VẬT LIỆU
Model Hộp giảm tốc Rossi
Hộp số Rossi R V 32 UO3A 10
Hộp số Rossi R V 40 UO3A 10
Hộp số Rossi R V 50 UO3A 10
Hộp số Rossi R V 63 UO3A 10
Hộp số Rossi R V 64 UO3A 10
Hộp số Rossi R V 80 UO3A 10
Hộp số Rossi R V 81 UO3A 10
Hộp số Rossi MR IV 40 - 71 A
Hộp số Rossi MR IV 80 - 71 C
Hộp số Rossi MR IV 81 - 71 C
Hộp số Rossi MR IV 100 - 80 A
Hộp số Rossi MR 2IV 64 - 71 B
Hộp số Rossi MR IV 81 - 71 C
Hộp số Rossi MR IV 64 - 71 C
Hộp số Rossi MR IV 81 - 71 B
Hộp số Rossi MR 2IV 64 - 80 A
Hộp số Rossi MR IV 81 - 71 C
Hộp số Rossi MR IV 81 - 71 B
Hộp số Rossi MR IV 80 - 71 B
Hộp số Rossi MR V 64 - 80 A
Hộp số Rossi MR IV 32 - 63 C
Hộp số Rossi MR IV 50 - 71 A
Hộp số Rossi MR V 40 - 71 B
Hộp số Rossi MR V 40 - 63 C
Hộp số Rossi MR V 32 - 71 A
Hộp số Rossi MR 2IV 80 - 71 C
Hộp số Rossi MR V 50 - 71 B
Hộp số Rossi MR IV 50 - 71 B
Hộp số Rossi MR IV 50 - 71 B
Hộp số Rossi MR V 50 - 71 B
Hộp số Rossi MR V 40 - 71 B
Hộp số Rossi MR V 32 - 71 A
Hộp số Rossi MR V 32 - 71 A
Hộp số Rossi MR V 32 - 71 A
Hộp số Rossi MR 2IV 100 - 80 A
Hộp số Rossi MR 2IV 100 - 80 A
Hộp số Rossi MR 2IV 81 - 71 C
Hộp số Rossi MR IV 80 - 80 A
Hộp số Rossi MR IV 63 - 80 A
Hộp số Rossi MR V 63 - 80 B
Hộp số Rossi MR IV 81 - 80 A
Hộp số Rossi MR IV 50 - 71 C
Hộp số Rossi MR IV 50 - 80 B
Hộp số Rossi MR V 64 - 80 B
Hộp số Rossi MR IV 50 - 71 C
Hộp số Rossi MR IV 64 - 80 A
Hộp số Rossi MR V 64 - 80 B
Hộp số Rossi MR IV 63 - 80 A
Hộp số Rossi MR V 64 - 80 B
Hộp số Rossi MR V 50 - 80 B
Hộp số Rossi MR IV 50 - 80 A
Hộp số Rossi MR V 40 - 80 A
Hộp số Rossi MR V 40 - 71 C
Hộp số Rossi MR V 32 - 71 C
Hộp số Rossi MR V 40 - 71 C
Hộp số Rossi MR V 40 - 80 A
Hộp số Rossi MR V 32 - 71 B
Hộp số Rossi MR V 40 - 71 B
Hộp số Rossi MR 2IV 100 - 80 C
Hộp số Rossi MR 2IV 100 - 80 B
Hộp số Rossi MR IV 100 - 80 C
Hộp số Rossi MR 2IV 100 - 80 B
Hộp số Rossi MR IV 80 - 80 C
Hộp số Rossi MR IV 100 - 80 B
Hộp số Rossi MR IV 80 - 80 B
Hộp số Rossi MR 2IV 63 - 80 B
Hộp số Rossi MR IV 64 - 80 C
Hộp số Rossi MR 2IV 81 - 80 B
Hộp số Rossi MR IV 63 - 80 C
Hộp số Rossi MR V 64 - 80 C
Hộp số Rossi MR IV 81 - 80 B
Hộp số Rossi MR V 80 - 90 S
Hộp số Rossi MR IV 63 - 80 B
Hộp số Rossi MR IV 81 - 80 B
Hộp số Rossi MR V 63 - 80 B
Hộp số Rossi MR V 63 - 90 S
Hộp số Rossi MR V 80 - 90 S
Hộp số Rossi MR IV 63 - 80 B
Hộp số Rossi MR V 63 - 80 B
Hộp số Rossi MR V 63 - 90 S
Hộp số Rossi MR V 81 - 80 B
Hộp số Rossi MR IV 50 - 80 B
Hộp số Rossi MR IV 63 - 80 B
Hộp số Rossi MR V 64 - 80 B
Hộp số Rossi MR V 50 - 80 C
Hộp số Rossi MR V 40 - 80 B
Hộp số Rossi MR V 63 - 80 B
Hộp số Rossi MR V 50 - 71 C
Hộp số Rossi MR 2IV 100 - 80 C
Hộp số Rossi MR 2IV 125 - 90 S
Hộp số Rossi MR IV 125 - 90 S
Hộp số Rossi MR IV 81 - 90 S
Hộp số Rossi MR IV 81 - 90 S
Hộp số Rossi MR 2IV 100 - 90 S
Hộp số Rossi MR IV 81 - 80 C
Hộp số Rossi MR IV 100 - 90 S
Hộp số Rossi MR V 64 - 90 L
Hộp số Rossi MR IV 81 - 90 S
Hộp số Rossi MR V 64 - 90 L
Hộp số Rossi MR V 80 - 90 S
Hộp số Rossi MR IV 63 - 90 S
Hộp số Rossi MR V 64 - 90 L
Hộp số Rossi MR V 50 - 80 C
Hộp số Rossi MR V 63 - 90 S
Hộp số Rossi MR V 64 - 90 S
Hộp số Rossi MR V 50 - 90 S
Hộp số Rossi MR IV 160 - 132 M
Hộp số Rossi MR IV 161 - 132 MC
Hộp số Rossi MR V 161 - 160 M
Hộp số Rossi MR IV 161 - 132 M
Hộp số Rossi MR V 160 - 160 M
Hộp số Rossi MR IV 250 - 132 MB
Hộp số Rossi MR IV 161 - 132 MB
Hộp số Rossi MR V 161 - 132 MB
Hộp số Rossi MR V 200 - 132 MB
Hộp số Rossi MR V 161 - 132 MB
Hộp số Rossi MR V 125 - 132 MB
 

Facebook Comment