Tượng phật di lặc gỗ trắc đen

Tượng phật di lặc gỗ trắc đen 82x35x20

Bạn cũng có thể thích